Privacy statement

Dit is het privacy verklaring van QGROUP B.V. (QGROUP) en de direct aan haar gelieerde organisaties. Wij zijn een staffing solutions bureau dat gespecialiseerd is in het koppelen van het geschikte personeel aan bedrijven. Daarnaast ondersteunen wij organisaties op het gebied van HR- en sales diensten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met QGROUP, met uitzondering van haar werknemers. Concreet betekent dit dat deze privacyverklaring van toepassing is op:  

 • kandidaten, klanten, bezoekers, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relaties van QGROUP;
 • bezoekers van de website van www.qgroup.com of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam.

Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met 'u' en 'uw'. De woorden 'wij' en 'ons' verwijzen naar QGROUP. In hoofdstuk 1 is een aantal begrippen uitgelegd. Die begrippen zijn in de privacyverklaring met een hoofdletter aangeduid.  

Bij QGROUP nemen we de bescherming van privacy uiterst serieus. We vinden het belangrijk dat er verantwoord met de Persoonsgegevens, van zowel onze opdrachtgevers als onze kandidaten, wordt omgegaan. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij de privacy waarborgen. We nemen vanzelf sprekend alle wettelijke regels, waar onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in acht en beveiligen uwPersoonsgegevens zorgvuldig en adequaat.  

We vragen u om deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd in juni 2022.

Inhoudsopgave

1. Begrippenlijst
2. Deze persoonlijke gegevens kunnen wij van u Verwerken
3. Waarom Verwerken wij uw Persoonsgegevens?
4. Op deze gronden Verwerken wij Persoonsgegevens  
5. Delen van persoonlijke gegevens met Derden
6. Delen van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte
7. Beveiliging  
8. Uw rechten
9. Minderjarigen op de website van QGROUP
10. Cookies en vergelijkbare technieken
11. Contactgegevens
12. Bewaartermijnen
13. Wijzigingen en toepasselijk recht

Begrippenlijst

Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt.  

Verwerkingsverantwoordelijke:
degene die voor een bepaald doel gegevens van Betrokkenen verwerkt. In deze privacyverklaring is dit QGROUP B.V.  

Derde(n):
(rechts)personen die geen Betrokkene of onderdeel zijn van QGROUP, zoals: (rechts)personen met wie QGROUP op basis van eenovereenkomst Persoonsgegevens deelt. Deze Derden kunnen verwerkers of mede Verwerkingsverantwoordelijke zijn.  

Persoonsgegevens:
alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de Betrokkene te identificeren.

Verwerken:
alles wat met Persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.  

Deze persoonlijke gegevens kunnen wij van u Verwerken

Hieronder lichten we toe welke Persoonsgegevens QGROUP van u kan Verwerken.

Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals: 

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en functietitel);
 • uw geslacht en geboortedatum;
 • gegevens na een telefoongesprek met u;  
 • gegevens uit een e-mail van u;  
 • betalingsgegevens;      
 • gegevens uit uw cv, gegevens over arbeidsverleden.

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:

 • informatie over met     welk apparaat u onze website heeft bezocht;  
 • uw surfgedrag op de website, zoals:

         -welke gegevens/webpagina's u van ons heeft bekeken;
         - de wijze waarop u door de website navigeert;
         - of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
         - de data en tijdstippen van uw bezoek aan onze website;
         - het besturingssysteem dat u gebruikt;
         - uw browser type en ip-adres;
         - het internetadres van de website waarmee wordt doorgeklikt;
         - de geolocatie;
         - de gegevens die u van de website heeft gedownload.


Gegevens die we hebben ontvangen uit andere bronnen, zoals door:  

 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • gegevens uit het     handelsregister van de kamer van koophandel en uit het kadaster.  

Waarom Verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 • om uw identiteit na te gaan;  
 • om (de veiligheid van) onze dienstverlening te verbeteren, onder andere door het uitvoeren     van controles;  
 • om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, diensten en producten van QGROUP;      
 • om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;  
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft aangemeld;  
 • voor interne kwaliteitsdoeleinden;
 • om onze websites te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;  
 • voor marketing-/commerciële doeleinden;
 • voor werving en selectie;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op QGROUP rust;
 • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;
 • voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;  
 • om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;  
 • om tevredenheidonderzoeken te kunnen uitvoeren.

Op deze gronden Verwerken wij Persoonsgegevens

‍Om Persoonsgegevens te mogen Verwerken hebben wij eengrondslag uit de AVG nodig.


We gebruiken de volgende gronden:  

 • u heeft aan QGROUP uitdrukkelijk toestemming gegeven;  
 • het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;  
 • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te     beschermen;  
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een Derde op privacy zwaarder weegt.

QGROUP kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangenberoepen:

 • onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;      
 • het beschermen van uw veiligheid;
 • het beschermen van de veiligheid van klanten en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van     QGROUP;  
 • voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;  
 • het bevorderen van het it-beheer en de beveiliging te verbeteren;
 • de diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;  
 • het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;  
 • communiceren met u en andere relaties van QGROUP;  
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze     voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.

Delen van Persoonsgegevens met Derden

Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met Derden als dit nodig is, omdat Derden in opdracht van QGROUP werkzaamheden uitvoeren en alleenvoor de doelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven. Indien een Derde wordt ingeschakeld, dan zorgt QGROUP ervoor dat deze Derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden.  

Van de volgende categorieën van Derden kan QGROUP gebruikmaken: ‍

 • organisaties waar QGROUP diensten voor levert
 • IT-beheer
 • website beheer
 • websitehosting

QGROUP blijft verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens. QGROUP sluitovereenkomsten met Derden om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd.  

QGROUP kan door eenfusie, overname of verkoop van (een deel van) haar organisatie uwPersoonsgegevens delen met een Derde, zoals met een mogelijke koper of verkoper. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten in deze situatie.  

Delen van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte  


Het kan soms nodig zijn uw Persoonsgegevens door te geven aan Derden die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. In overeenstemming met deAVG zal QGROUP uw Persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER als:

 • de Europese Commissie heeft besloten dat het Derde land een passend beschermingsniveau waarborgt.
 • passende waarborgen worden geboden en u afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt.
 • de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met QGROUP.
 • u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de     doorgifte met zich brengt.
 • de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang.
 • de doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van QGROUP en QGROUP passende waarborgen heeft
 • genomen en de autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.

In situaties waarin QGROUP uw Persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wijmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed beschermd blijven.

Beveiliging

Bij QGROUP nemen we niet alleen privacy, maar ook beveiliging uiterst serieus. Goede beveiligingsmaatregelen zijn cruciaal, zeker binnen de recruitment branche. Daarom proberen we het zo moeilijk mogelijk te maken voor kwaadwillenden om toegang te verkrijgen tot onze systemen. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:  

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot Persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de Persoonsgegevens hebben;      
 • alle werknemers van QGROUP hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie (Persoonsgegevens hieronder begrepen);  
 • elektronische verzending van Persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats;  
 • de website is beveiligd via https;  
 • we zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen worden gedeeld met Derden als we met deze Derden passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.  

Uw rechten  

Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die zijn hieronder uiteengezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan QGROUP of door een e-mail te sturen aan :info@qgroup.com. QGROUP controleert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

QGROUP zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt QGROUP u geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.  

1. Inzage Persoonsgegevens  
U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van)Persoonsgegevens QGROUP van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de Persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen er worden gehanteerd.  

2. Wijzigen Persoonsgegevens
U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw Persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Mocht onverhoopt blijken dat QGROUP verkeerde Persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan Derden, dan zal QGROUP dit meteen rechtzetten. Indien QGROUP uw Persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt QGROUP u hiervan op de hoogte.  

‍3. Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken
Indien u het niet eens bent met de inhoud van de Persoonsgegevens die QGROUP van u bewaart, kunt u in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.  

‍4. Intrekken van toestemming
U kunt daarnaast uw verleende toestemming voor het Verwerken van uw Persoonsgegevens. Na ontvangstvan uw verzoek zal QGROUP de verwerking van uw Persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de Verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.  

5. Recht om Persoonsgegevens over te dragen (recht op data portabiliteit)  
U kunt dePersoonsgegevens die QGROUP van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de Persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen.  

6. Recht om vergeten te worden  
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van QGROUP, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw Persoonsgegevens.

7. Recht van bezwaar  
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die door QGROUP wordt gebaseerd op de grondslagen 'gerechtvaardigd belang van QGROUP of van eenDerde' en 'vervulling van een taak van algemeen belang'. Indien QGROUP zich op deze grondslagen baseert, maakt QGROUP een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van QGROUP te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.  

8. Recht om een klacht in te dienen of een juridische procedure te starten
Wij zetten ons ervoor in om samen met u een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de autoriteit Persoonsgegevens of om een juridische procedure te starten.


Minderjarigen op de website van QGROUP  

Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze websites kunnen bezoeken, willen wij geen Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van de ouder/voogd verzamelen. U mag daarom uitsluitend ondertoezicht van uw ouder/voogd gebruik maken van onze website als u 16 jaar of jonger bent.

Cookies en vergelijkbare technieken
QGROUP maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten. QGROUP is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haarbezoekers de website gebruiken. QGROUP kan hierdoor haar website aanpassen op de gebruikers voorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van QGROUP worden deze kleine stukjes herkend.  

‍Contactgegevens

‍QGROUP B.V.
Rokin 46-1
1012KV Amsterdam,
info@qgroup.com
+31 (0) 20 261 9182

Bewaartermijnen


QGROUP bewaart Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doelvan de Verwerking. QGROUP bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op telossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. QGROUP bewaart uw Persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met QGROUP heeft. Ook na afloop van eenovereenkomst met QGROUP kan het zijn dat gegevens over bijvoorbeeld contactpersonen bewaard blijven, onder andere wanneer deze gekoppeld zijn aaneen contract, factuur of een ander officieel document.  

Wij bewaren gegevens van(potentiële) kandidaten voor een periode van 3 jaar. Na deze periode zullen wede (potentiële) kandidaat opnieuw om toestemming vragen voor het bewaren van diens gegevens (voor eveneens een periode van 3 jaar). Op het moment dat een potentiële kandidaat niet meer door ons benadert wenst te worden, kan hij eenverzoek indienen voor het verwijderen van diens gegevens uit onze systemen.   

Indien u gesolliciteerd heeft op een van onze interne vacatures maar u niet uitgenodigd bent voor eengesprek, of wanneer we er samen onverhoopt toch niet uit komen, bewaren we uw gegevens nog 4 weken. Na deze periode zullen we de uw toestemming vragen voor het bewaren van de gegevens voor een periode van 3 jaar. Dat doen we zodat we u later nog eens kunnen benaderen, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe vacatures zijn vrijgekomen die aansluiten bij uw profiel.


Wijzigingen en toepasselijk recht


Het kan zijn dat we de privacyverklaring in de toekomst aanpassen. Bijvoorbeeld omdat de wet andere eisen stelt, omdat we onze dienstverlening uitbreiden, of omdat we vinden dat we het anders moeten verwoorden. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website.

Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen QGROUP en u. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.